Komu powierzyć zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku?

Inwestowanie w nieruchomości w Gdańsku nie kończy się wraz z zakończeniem ich budowy. Jest to długofalowy, złożony proces, który prawidłowo przeprowadzony, gwarantuje zysk z nieruchomości. Bardzo ważnym jego składnikiem jest efektywne zarządzanie nieruchomościami, które w Gdańsku najczęściej jest realizowane przez dwa profesjonalne podmioty – biuro specjalizujące się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami lub indywidualnego zarządcę.

Czym jest zarządzanie nieruchomościami i jaki zakres usług obejmuje?

Pod pojęciem zarządzania nieruchomościami kryje się dążenie do utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym i użytkowym oraz podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących ich bliższej i dalszej przyszłości. Zarządca nieruchomości ma za zadanie zapewnić obiektowi znajdującemu się pod jego pieczą odpowiednią gospodarkę ekonomiczną, energetyczną i prawną oraz zagwarantować jego użytkownikom bezpieczne i komfortowe warunki codziennego korzystania z nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami obejmuje także podejmowanie istotnych decyzji dotyczących przyszłości obiektu. Składają się na nie przede wszystkim uzasadnione pod względem ekonomicznym inwestycje w jego rozwój, które mają na celu zwiększenie zysków płynących z jego posiadania. Pojęcie zarządzania nieruchomościami jest bardzo często utożsamiane z administrowaniem obiektem. I rzeczywiście, czynności wchodzące w zakres kompetencji zarządcy obejmują także administrowanie nieruchomościami. Zaliczają się do nich takie prace, jak m. in. dokonywanie napraw i prac konserwacyjnych, sprzątanie, pobieranie opłat czynszowych oraz prowadzenie korespondencji.

Komu powierzyć zarządzanie nieruchomościami w Gdańsku?

Biuro zarządzania nieruchomościami w Gdańsku czy indywidualny zarządca?

Z uwagi na złożony charakter usługi zarządzanie nieruchomościami oraz szeroki zakres usług, jakie wchodzą w jej skład, zdecydowana większość wspólnot mieszkaniowych i prywatnych inwestorów z Gdańska decyduje się powierzyć ją zewnętrznemu podmiotu – jest nim biuro zarządzania nieruchomościami w Gdańsku. Podpisanie z nim umowy gwarantuje realizację usługi na najwyższym, profesjonalnym poziomie oraz zdejmuje z barek wspólnoty lub właściciela wiele problemów i obowiązków. Okazuje się jednak, że biuro zarządzania nieruchomościami w Gdańsku nie jest jedyną dostępną do wyboru opcją – możliwe jest bowiem także nawiązanie współpracy z zarządcą nieruchomości pracującym na własny rachunek.

Z wyborem tego drugiego rozwiązania wiążą się jednak pewne problemy. Przede wszystkim, profesja zarządcy od 2014 r. przestała być uregulowana pod względem prawnym. W praktyce oznacza to spore ryzyko oddania nieruchomości pod pieczę osoby nieposiadającej odpowiednich uprawnień oraz kompetencji. Aktualne przepisy prawne nakładają bowiem na zarządcę tylko obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej oraz posiadania ubezpieczenia OC, nie weryfikują jednak ani jego doświadczenia, ani praktycznych umiejętności. Z uwagi na ich ogromne znaczenie dla prawidłowej realizacji wszystkich czynności wchodzących w skład zarządzania nieruchomościami, zdecydowanie bezpieczniejszą opcją jest więc profesjonalne biuro, które zatrudnia wyłącznie profesjonalistów z potwierdzonymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Partnerem artykułu jest Integrum Management – profesjonalne biuro zarządzania nieruchomościami gdańsk.